Koppeling met Webwinkels

De koppeling met de webwinkel van Graaggedaan.nl is uitgebreid met het ophalen en verwerken van bestellingen. Hierdoor worden bestellingen van klanten automatisch vastgelegd in WeightManager waar deze kunnen worden gebruikt bij de productie van de bestellingen en vervolgens worden gefactureerd.